12 Suǒyǒude xiānzhī yĕ dōu zhèyàng yùyán shuō , kĕyǐ shàng Jīliè de là mò qù , bìrán déshèng , yīnwei Yēhéhuá bìjiāng nà chéng jiāo zaì wáng de shǒu zhōng .