1 Suǒluómén yǔ Āijí wáng fǎlǎo jié qīn , qǔ le fǎlǎo de nǚér wèi qī , jiē tā jìnrù Dàwèi chéng , zhí dĕng dào zào wán le zìjǐ de gōng hé Yēhéhuá de diàn , bìng Yēlùsǎlĕng zhōuwéi de chéngqiáng .