11 Shén duì tā shuō , nǐ jìrán qiú zhè shì , bú wèi zìjǐ qiú shòu , qiú fù , yĕ bù qiú mièjué nǐ chóudí de xìngméng , dān qiú zhìhuì kĕyǐ tīng sòng ,