Lièwángjìshang 3:20

20 Tā bàn yè qǐlai , chèn wǒ shuì zhe , cóng wǒ pángbiān bǎ wǒde háizi bào qù , fàng zaì tā huái lǐ , jiāng tāde sǐ háizi fàng zaì wǒ huái lǐ .