Lièwángjìshang 3:6

6 Suǒluómén shuō , nǐ púrén wǒ fùqin Dàwèi yòng chéngshí , gōngyì , zhèngzhí de xīn xíng zaì nǐ miànqián , nǐ jiù xiàng tā dà shī ēndiǎn , yòu wèi tā cún liú dà ēn , cì tā yī gè érzi zuò zaì tāde wèi shàng , zhēng rújīn rì yíyàng .