Lièwángjìshang 6:1

1 Yǐsèliè rén chū Āijí dì hòu sì bǎi bā shí nián , Suǒluómén zuò Yǐsèliè wáng dì sì nián Xīfú yuè , jiù shì èr yuè , kāi gōng jiànzào Yēhéhuá de diàn .