25 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén a , nǐ suǒ yīngxǔ nǐ púrén wǒ fù Dàwèi de huà shuō , nǐde zǐsūn ruò jǐnshèn zìjǐ de xíngwéi , zaì wǒ miànqián xíngshì xiàng nǐ suǒ xíng de yíyàng , jiù bú duàn rén zuò Yǐsèliè de guó wèi . xiànzaì qiú nǐ yìngyàn zhè huà .