27 Shén guǒ zhēn zhù zaì dì shàng ma . kàn nǎ , tiān hé tiān shàng de tiān shàngqiĕ bùzú nǐ jūzhù de , hékuàng wǒ suǒ jiàn de zhè diàn ne .