53 Zhǔ Yēhéhuá a , nǐ jiāng tāmen cóng dì shàng de wàn mín zhōng fēnbié chūlai zuò nǐde chǎnyè , shì zhào nǐ lǐng wǒmen lièzǔ chū Āijí de shíhou , jiè nǐ púrén Móxī suǒ yīngxǔ de huà .