61 Suǒyǐ nǐmen dāng xiàng Yēhéhuá wǒmen de shén cún chéngshí de xīn , zūnxíng tāde lǜ lì , jǐn shǒu tāde jièmìng , zhì zhōng rújīn rì yíyàng .