63 Suǒluómén xiàng Yēhéhuá xiàn píngān jì , yòng niú èr wàn èr qiā , yáng shí èr wàn . zhèyàng , wáng hé Yǐsèliè zhòng mín wèi Yēhéhuá de diàn xíng fèng xiàn zhī lǐ .