Lùdéjì 3:18

18 Pópo shuō , nǚér a , nǐ zhǐguǎn ān zuò dĕnghòu , kàn zhè shì zĕnyàng chéngjiù , yīnwei nà rén jīnrì bù bàn chéng zhè shì bì bù xiūxi .