Lùdéjì 3:4

4 Dào tā shuì de shíhou , nǐ kàn zhún tā shuì de dìfang , jiù jìn qù xiān kāi tā jiǎo shàng de beì , tǎng wò zaì nàli , tā bì gàosu nǐ suǒ dàngzuò de shì .