14 Fùrén men duì ná é mǐ shuō , Yēhéhuá shì yīngdāng chēngsòng de . yīnwei jīnrì méiyǒu piĕ xià nǐ shǐ nǐ wú zhì jìn de qīnshǔ . yuàn zhè háizi zaì Yǐsèliè zhōng dé míngsheng .