Lùdéjì 4:4

4 Wǒ xiǎng dāng shú nà kuaì dì de shì nǐ , qí cì shì wǒ , yǐwaì zaì méiyǒu biérén le . nǐ kĕyǐ zaì zhèlǐ de rén miànqián , hé wǒ bĕn guó de zhǎnglǎo miànqián shuō míng , nǐ ruò kĕn shú jiù shú , ruò bù kĕn shú jiù gàosu wǒ . nà rén huídá shuō , wǒ kĕn shú .