5 Bōesī shuō , nǐ cóng ná é mǐ shǒu zhōng mǎi zhè dì de shíhou , yĕ dāng qǔ ( yuánwén zuò mǎi shí jié tóng ) sǐ rén de qī Móyē nǚzi Lùdé , shǐ sǐ rén zaì chǎnyè shàng cún liú tāde míng .