Lùdéjì 4:7

7 Cóng qián , zaì Yǐsèliè zhōng yào déng duó shénme shì , huò shú huí , huò jiāo yì , zhè rén jiù tuō xié gĕi nà rén . Yǐsèliè rén dōu yǐ cǐ wèi zhèngjù .