48 Tā xiàng yī gèrén gaì fángzi , shēn shēn de wā dì , bǎ gēnjī ān zaì pánshí shang . dào fā dà shuǐ de shíhou , shuǐ chōng nà fángzi , fángzi zǒng bùnéng yáodòng . yīnwei gēnjī lì zaì pánshí shang . yǒu gǔ juàn zuò yīnwei gaìzào de hǎo