21 Zhèngdāng nàshíhòu , Yēsū zhì hǎo le xǔduō yǒu jíbìng de , shòu zāihuàn de , beì è guǐ fùzhuó de . yòu kāiēn jiào hǎoxiē xiāzi néng kànjian .