39 Qǐng Yēsū de Fǎlìsaìrén kànjian zhè shì , xīnli shuō , zhè rén ruò shì xiānzhī , bì zhīdào mō tāde shì shuí , shì ge zĕnyàng de nǚrén , nǎi shì ge zuì rén .