29 Shì yīn Yēsū céng fēnfu wūguǐ cóng nà rénshēn shàng chūlai . yuánlái zhè guǐ lǚcì zhuāzhù tā , tā cháng beì rén kānshǒu , yòu beì tiĕliàn hé jiǎoliào kúnsuǒ , tā jìng bǎ suǒliàn zhèng duàn , beì guǐ gǎn dào kuàngyĕ qù .