3 Yòu yǒu Xīlǜ de jiāzǎi Kǔsā de qīzi Yuēyàná , bìng Sūsāná , héhǎo xiē biéde fùnǚ , dōu shì yòng zìjǐ de cáiwù gōngjǐ Yēsū hé méntǔ .