18 Dàn wǒ shuō , rén méiyǒu tīngjian má . chéngrán tīngjian le . tāmende shēngyīn chuán biàn tiān xià , tāmende yányǔ chuán dào dìjí .