1 Wǒ qiĕ shuō , shén qìjué le tāde bǎixìng má . duànhū méiyǒu . yīnwei wǒ yĕ shì Yǐsèliè rén , Yàbólāhǎn de hòuyì , shǔ Biànyǎmǐn zhīpaì de .