2 Shén bìng mĕi yǒu qìjué tā yùxiān suǒ zhīdào de bǎixìng . nǐmen qǐbù xiǎodé jīng shàng lún dào Yǐlìyà shì zĕnme shuō de ne . tā zaì shén miànqián zĕnyàng kònggào Yǐsèliè rén , shuō ,