20 Suǒyǐ , nǐde chóudí ruò è le , jiù gĕi tā chī . ruò kĕ le , jiù gĕi tā hè . yīnwei péi zhèyàng xíng , jiù shì bǎ tànhuǒ duī zaì tāde tóu shàng .