1 Zaì shàng yǒu quánbǐng de , rénrén dàng shùnfú tā . yīnwei méiyǒu quánbǐng bú shì chūyú shén de . fán zhǎngquán de dōu shì shén suǒ méng de .