4 Nǐ shì shuí , jìng lùnduàn biérén de púrén ne . tā huò zhàn zhù , huò diēdǎo , zì yǒu tāde zhǔrén zaì . érqiĕ tā yĕ bì zhàn zhù . yīnwei zhǔ néng shǐ tā zhàn zhù .