9 Bìng jiào waìbāngrén , yīn tāde liánmǐn , róngyào shén . rú jīng shàng suǒ jì , yīncǐ wǒ yào zaì waì bāng zhōng chēngzàn nǐ , gēsòng nǐde míng .