26 Zhè àomì rújīn xiǎnmíng chūlai , érqiĕ àn zhe yǒngshēng shén de méng , jiè zhòng xiānzhī de shū zhǐshì wàn guó de mín , shǐ tāmen xìnfú zhēn dào .