18 Wǒ yĕ zhīdào , zaì wǒ lǐtou , jiù shì wǒ ròutǐ zhī zhōng , méiyǒu liángshàn . yīnwei lìzhì wéi shàn yóu dé wǒ , zhǐshì xíng chūlai yóu bùdé wǒ .