3 Lǜfǎ jì yīn ròutǐ ruǎnfuò , yǒu suǒ bùnéng xíng de , shén jiù chāiqiǎn zìjǐ de érzi , chéngwéi zuì shēn de xíngzhuàng , luó zuò le shú zuì jì , zaì ròutǐ zhōng déng le zuì àn ,