9 Rúguǒ shén de líng zhù zaì nǐmen xīnli , nǐmen jiù bú shǔ ròutǐ , nǎi shǔ Shènglíng le . rén ruò méiyǒu Jīdū de líng , jiù bú shì shǔ Jīdū de .