20 Nǐ zhège rén nǎ , nǐ shì shuí , jìnggǎn xiàng shén jiàng zuǐne . shòu zào zhī wù qǐnéng duì zào tāde shuō , nǐ wèishénme zhèyàng zào wǒ ne .