33 Nà nǚrén zhīdào zaì zìjǐ shēnshang suǒ chéng de shì , jiù kǒngjù zhàn jìng , lái fǔfú zaì Yēsū gēnqián , jiāng shí qíng quán gàosu tā .