34 Yēsū chūlai , jiàn yǒu xǔduō de rén , jiù liánmǐn tāmen . yīnwei tāmen rútóng yáng méiyǒu mùrén yìbān . yúshì kāikǒu jiàoxun tāmen xǔduō dàolǐ .