8 Bìngqiĕ zhǔfu tāmen , xíng lù de shíhou , búyào daì shíwù hé kǒudai , yào daì lǐ yĕ búyào daì qián , chúle guǎizhàng yǐwaì , shénme dōu búyào daì .