Mǎtaìfúyīn 4:24

24 Tāde míngsheng jiù chuán biàn le Xìlìyà . nàli de rén bǎ yīqiè haì bìng de , jiù shì haì gèyàng jíbìng , gèyàng téngtòng de , hé beì guǐ fù de , diānxián de , tānhuàn de , dōu daì le lái , Yēsū jiù zhì hào le tāmen .
Do Not Sell My Info (CA only)