25 Nǐ tóng gào nǐde duìtóu hái zaì lù shang , jiù gǎnjǐn yǔ tā hé xī . kǒngpà tā bǎ nǐ sòng gĕi shĕnpàn guān , shĕnpàn guān jiāofù yáyi , nǐ jiù xià zaì jiānlǐ le .