28 Yīnwei wù shārén de gāi zhù zaì taó chéng lǐ , dĕng dào Dàjìsī sǐ le . Dàjìsī sǐ le yǐhòu , wù shārén de cái kĕyǐ huí dào tā suǒ de wéi yè zhī dì .