Mínshùjì 35:33

33 Zhèyàng , nǐmen jiù bú wūhuì suǒ zhù zhī dì , yīnwei xuè shì wūhuì dì de . ruò yǒu zaì dì shàng liú rén xuè de , fēi liú nà shārén zhĕ de xuè , nà dì jiù bùdé jiéjìng ( jiéjìng yuánwén zuò shú ) .