Mínshùjì 36:13

13 Zhè shì Yēhéhuá zaì Móyē píngyuán Yuēdànhé bian , Yēlìgē duìmiàn jiè zhe Móxī suǒ fēnfu Yǐsèliè rén de mìnglìng diǎnzhāng .