Mínshùjì 36:7

7 Zhèyàng , Yǐsèliè rén de chǎnyè jiù bú cóng zhè zhīpaì guī dào nà zhīpaì , yīnwei Yǐsèliè rén yào gè shǒu gè zǔzong zhīpaì de chǎnyè .