Mínshùjì 36:8

8 Fán zaì Yǐsèliè zhīpaì zhōng de le chǎnyè de nǚzi bì zuò tóng zōng zhīpaì rén de qì , hǎo jiào Yǐsèliè rén gèzì chéngshòu tā zǔzong de chǎnyè .