9 Tāmen shàng lái biàn mǎn le quán dì , wéi zhù shèngtú de yíng , yǔ mēng aì de chéng . jiù yǒu huǒ cóng tiān shàng jiàng xià , shāo miè le tāmen .