4 Shǐzhĕ fēnfu zhàn zaì miànqián de shuō , nǐmen yào tuō qù tā wūhuì de yīfu . yòu duì Yuēshūyà shuō , wǒ shǐ nǐ tuōlí zuìniè , yào gĕi nǐ chuān shang huámĕi de yīfu .