Sāmǔĕrjìshàng 1:11

11 Xǔyuàn shuō , wàn jūn zhī Yēhéhuá a , nǐ ruò chuí gù bìnǚ de kǔ qíng , juàn niàn bù wáng bìnǚ , cì wǒ yī gè érzi , wǒ bì shǐ tā zhōng shēn guīyǔ Yēhéhuá , búyòng tì tóu dāo tì tāde tóu .