3 Zhè rén mĕi nián cóng bĕn chéng shàng dào Shìluó , jìngbaì jìsì wàn jūn zhī Yēhéhuá . zaì nàli yǒu Yǐlì de liǎng gè érzi hé Fú ní , Fēiníhā dāng Yēhéhuá de jìsī .