10 Yǔ Yēhéhuá zhēngjing de , bì beì dá suì . Yēhéhuá bì cóng tiān shàng yǐ léi gōngjī tā , bì shĕnpàn dìjí de rén , jiāng lìliang cì yǔ suǒ lì de wáng , gāo jǔ shòu gāo zhĕ de jiǎo .