Sāmǔĕrjìshàng 2:13

13 Zhè èr jìsī dāi bǎixìng shì zhèyàng de guīju , fán yǒu rén xiànjì , zhēng zhǔ ròu de shíhou , jìsī de púrén jiù lái , shǒu ná sān chǐ de chā zǐ ,